UNUSTASID PAROOLI?

LOO UUS KONTO

MITTETULUNDUSÜHING SÕUDESPINNING

PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi: “Ühing“) nimi on: Mittetulundusühing Sõudespinning.
1.2. Ühingu asukoht on Tallinna linn ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
1.3. Ühing on vaba algatuse alusel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna kasumit mittetaotleval viisil tegutsev heategevuslik ühendus. Ühingu põhitegevus ja eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
1.4. Ühing ühendab spordi vastu huvi tundvate ja tervisespordialade arendamisest ning toetamisest
huvitatuid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
1.5. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Euroopa spordihartast, Eesti Spordi Hartast ning nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest.
1.6. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Oma õiguste teostamiseks on Klubil õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse või kohtute poole.
1.7. Ühing on oma sümboolika ja tal on selle valdamise, kasutamise ja käsutamise
ainuõigus. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II EESMÄRK

2.1. Ühingu eesmärgid on:
2.1.1. spordi ja kehakultuuri, eelkõige sisesõudmise ning sõudmise tutvustamine ja propageerimine;
2.1.2. tervisesportlaste ja tervislike eluviiside propageerimine;
2.1.3. sisesõudmise, sõudmise ja teiste spordialade treeningute korraldamine;
2.1.4. sisesõudmise, sõudmise ja teiste spordialade võistluste ja ürituste organiseerimine ja läbiviimine.
2.1.5. seminaride, kursuste, treening- ja puhkelaagrite korraldamine.
2.2. Ühingu tegevuse põhimõtted on:
2.2.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;
2.2.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
2.2.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees
2.2.4. liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1. Ühingu liikmeks võib olla ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele kaasa aidata sooviv füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja.
3.2. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Asutajaliikmed (asutamislepingu sõlminud isikud) loetakse ühingu liikmeteks tähtajatult.
3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Uus liige võetakse vastu tähtajaliselt.
3.4. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
3.5. Ühingu liikmelisus on seotud osamaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu suuruse ja osamaksu suuruse füüsilistele ning juriidilistele isikutele kinnitab ühingu juhatus.
3.6. Ühingu liikmel on igal ajal õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.7. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.
3.8. Liige arvatakse juhatuse otsusel ühingust välja:
3.8.1. liikmelisuse tähtaja lõppemisel;
3.8.2. kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.8.3. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu või sisseastumismaksu;
3.8.4. korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
3.8.5. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
3.8.6. kui tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju ühingu tegevusele või heale mainele. 3.9. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.10. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VARALINE VASTUTUS

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. osa võtta ühingu üldkoosolekust;
4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul tema esindajal);
4.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4. astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;
4.1.5. kasutada teisi seadusandluses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
4.2.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid ühingu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal;
4.2.3. osalema ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel;
4.2.4. mitte avaldama kolmandatele, ühingusse mittekuuluvatele, isikutele informatsiooni ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.
4.3. Varaline vastutus:
4.3.1. ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest;
4.3.2. kui ühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta ühingu ees tasumata liikmemaksu ulatuses.

V ÜHINGU VARA JA TEGEVUS

5.1. Ühingu vara tekib:
5.1.1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. teiste isikute varalistest eraldistest, annetustest, pärandustest;
5.1.3. ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust, ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavast tulust;
5.1.4. riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist;
5.1.5. muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks sh. majandustegevusest. Tegevusluba nõudvatel tegevusaladel tegutsemiseks taotleb ühing tegevusloa.
5.2. Ühingule tehtud sihtotstarbelisi eraldisi, -annetusi ja -pärandusi võib ühing kasutada eraldaja, annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil.
5.3. Ühingu tulu, vara ja vahendeid kasutatakse ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.
5.4. Ühing tasub stipendiaatidele stipendiume (sh tulumaksust vabastatud stipendiume), mis määratakse ja makstakse välja seaduses sätestatud korras.
5.5. Tulumaksust vabastatud stipendiumide taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi alusel. Teave avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes või Ühingu veebilehel.
5.6. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
5.7. Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab ühingu juhatus.
5.8. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurendamine ja vähendamine on ühingu juhatuse pädevuses. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.9. Ühingu tegevusest tekkivate võimalike kahjumite katmiseks kasutatakse sihtotstarbelisi makseid. 5.10. Ühingu liikmetel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust ühingu liikmete varale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.
5.11. Ühingu rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse aastasse.

VI JUHTIMINE

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.2.1. põhikirja muutmine;
6.2.2. eesmärgi muutmine;
6.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.4. muude põhikirjaga ettenähtud organite valimine;
6.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
6.2.6. järelevalve teostamine teiste organite üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli;
6.2.7. majandusaasta aruande, uue majandusaasta eelarve ning juhatuse tegevusplaani läbiarutamine ja kinnitamine;
6.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
6.7. Kui üldkoosolek ei ole pädev vastu otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
6.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
6.10. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
6.11. Põhikirja muutmise või ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
6.12. Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 6.13. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni üheksast liikmest.
6.14. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.14.1. ühingu igapäevase töö korraldamine, raamatupidamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade kinnitamine;
6.14.2. ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;
6.14.3. ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning liikmete registri pidamine;
6.14.4. ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine, palgaliste töötajate tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
6.14.5. majandusaasta aruande ja eelarve esitamine üldkoosolekule;
6.14.6. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
6.15. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE

7.1. Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ühingu allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 12.12.2013.a

ÜLES